Deklaracja dostępności serwisu Szpital Ostrów Mazowiecka

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Szpital Ostrów Mazowiecka zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szpital Ostrów Mazowiecka.

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-15

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-01-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych. W części publikowanych dokumentów PDF brak jest warstwy tekstowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-08. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-03-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Bubrowiecka, adres poczty elektronicznej i.bubrowiecka@szpitalostrowmaz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 746 37 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Adres organu odwoławczego: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Duboisa 68

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@szpitalostrowmaz.pl

Telefon organu odwoławczego: 29 746 37 04

Dostępność architektoniczna

Budynki w których świadczone są usługi medyczne przez SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej ul. Duboisa 68.

Budynek, oznaczony „F” - Budynek Administracji Szpitala.

Wejście do budynku od parkingu szpitalnego od strony ul. Duboisa, bezkolizyjne, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do RUM. Komunikacja w budynku pozioma dostępna korytarzami oraz pionowa schodami. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek, oznaczony „A”, „A1”, „B”. Budynek Główny Szpitala - Oddziały Szpitalne, Pracownia Układu Krążenia, Pracownia Mikrobiologii, Kaplica.

Wejście do budynku od strony parkingu szpitalnego od ul. Duboisa, bezkolizyjne, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, drzwi wejścia głównego automatyczne. Komunikacja w budynku pozioma dostępna korytarzami oraz pionowa schodami, windami z informacją głosową. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek, oznaczony „C”. Szpitalny Oddział Ratunkowy, Izba Przyjęć, Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna.

Wejścia z dwóch stron do budynku od ul. Szpitalnej, oznakowane, bezkolizyjne, z podjazdem oraz urządzeniem do podnoszenia osób niepełnosprawnych. Komunikacja w budynku pozioma dostępna korytarzami oraz pionowa schodami, windą oraz platformą dla niepełnosprawnych. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek, oznaczony „D”. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Laboratorium, Punkt Pobrań Krwi, Pracownia Serologii.

Wejście łącznikiem z budynku „C” przez Izbę Przyjęć. Komunikacja w budynku pozioma dostępna korytarzami oraz pionowa schodami, windą. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek, oznaczony „E”. Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna.

Wejście do budynku od strony parkingu szpitalnego od ul. Duboisa, bezkolizyjne, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Komunikacja w budynku pozioma dostępna korytarzami oraz pionowa schodami oraz windą. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Budynki w których świadczone są usługi medyczne przez SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej w innych lokalizacjach.

Budynek Powiatowej Przychodni Zdrowia ul. Okrzei 8.

Wejście do budynku bezkolizyjne, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Komunikacja w budynku pozioma dostępna korytarzami oraz pionowa schodami. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Przy ul. Okrzei, wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Poradni Terapii Uzależnień ul. Widnichowska 20.

Wejście do budynku bezkolizyjne, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Komunikacja w budynku pozioma dostępna korytarzami. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Przy ul. Widnichowskiej, wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W/w budynki wchodzące w skład  SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej spełniają minimalne wymagania zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz.1062).

Udogodnienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ