Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych przy Rzeczniku Praw Pacjenta

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych jest państwowym funduszem celowym stworzonym w celu wypłacania świadczeń kompensacyjnych w przypadku wystąpienia zdarzeń medycznych, zaistniałych w szpitalu trakcie udzielania lub w efekcie udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego z tytułu jednego zdarzenia medycznego wynosi - w przypadku:

  1. zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym - od 2000 zł do 200 000 zł;
  2. uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia - od 2000 zł do 200 000 zł;
  3. śmierci pacjenta - od 20 000 zł do 100 000 zł - w odniesieniu do jednego wnioskodawcy.

Wniosek o wypłatę świadczenia może złożyć pacjent, a w przypadku jego śmierci - krewny pierwszego stopnia, niepozostający w separacji małżonek, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz osoba pozostająca z pacjentem we wspólnym pożyciu.

Wnioski o przyznanie świadczenia kompensacyjnego z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych można składać od 6 września 2023 roku. Fundusz obejmuje zdarzenia medyczne, które miały miejsce począwszy od tego właśnie dnia. Wniosek może być także złożony, jeśli zdarzenie miało wprawdzie miejsce wcześniej, ale wnioskodawca dowiedział się o nim już po wejściu ustawy w życie. Wniosek może być złożony w terminie roku od dnia, w którym wnioskodawca dowiedział się o zakażeniu biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta

Uzyskanie świadczenia nie wymaga udowodnienia winy szpitala. Podstawowym warunkiem przyznania świadczenia jest stwierdzenie, że doszło do zdarzenia medycznego, którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć, gdyby świadczenie zdrowotne zostało pacjentowi udzielone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo gdyby zastosowano inną dostępną metodę diagnostyczną lub leczniczą.

Wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego należy złożyć do Rzecznika Praw Pacjenta. Podlega opłacie w wysokości 300 zł, która ulega zwrotowi w przypadku przyznania świadczenia. Druk wniosku oraz przykładowo wypełniony wniosek znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/rpp/jak-zlozyc-wniosek3 .

Rzecznik Praw Pacjenta wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego i ustalenia jego wysokości albo odmowy przyznania. Decyzja jest wydawana w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo opłaconego wniosku. Świadczenie kompensacyjne jest wypłacane w terminie 14 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia o przyjęciu świadczenia kompensacyjnego wynikającego z prawomocnej decyzji.

Osoba niezadowolona z decyzji ma prawo wniesienia odwołania do Komisji Odwoławczej. Od jej rozstrzygnięcia można z kolei wnieść skargę do sądu administracyjnego.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ