Organizacja badań uczniów i studentów

Przeprowadzamy badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego (głównie z terenu powiatu ostrowskiego), którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz badań kandydatów do szkół branżowych I stopnia.

Badania wykonywane są bezpłatnie, na podstawie zawartej umowy z Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Płocku (dalej MWOMP).

Kandydat zgłaszający się na badania winien posiadać:

 • skierowanie w oryginale ze szkoły lub uczelni,
 • dowód tożsamości (np. legitymacja szkolna) oraz PESEL,
 • niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym,

oraz, jeżeli posiada:

 • wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy,
 • zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej lub innej), jeżeli kandydat jest tam leczony,
 • kserokopie kart informacyjnych z pobytów szpitalnych,
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Zaleca się, aby kandydaci byli na czczo.

Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem / opiekunem prawnym lub z ich pisemną zgodą na przeprowadzenie badań.

Badania kandydatów przeprowadzane są w Poradni Medycyny Pracy, pokój nr 2/7,
I piętro budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej, ul. Duboisa 68, Ostrów Mazowiecka.

Badanie poprzedzone jest założeniem Karty badania profilaktycznego oraz przeprowadzeniem wywiadu nt. stanu zdrowia badanego kandydata, pokój nr 2/8.

W związku z trwającą pandemią koronawirusa COVID-19 obowiązuje:

 • rejestracja wyłącznie telefoniczna pod nr 29 746 37 81 od poniedziałku do piątku w godz. 7,00 – 14,00
 • dziennie badaniu poddanych będzie max. 8 kandydatów, dlatego obowiązkowe jest informowanie o rezygnacji z umówionego terminu lub w sytuacjach wyjątkowych jego zmiana.

UWAGA - każdej osobie przy wejściu do budynku Przychodni mierzona jest temperatura ciała.

Na terenie Przychodni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa poprzez noszenie maseczek ochronnych. W maseczkę należy zaopatrzyć się we własnym zakresie. Należy dezynfekować ręce.

Podstawą do przyjęcia jest prawidłowo wypełnione skierowanie przez placówkę dydaktyczną.

Skierowanie powinno zawierać:

 • oznaczenie placówki dydaktycznej w postaci nadruku, naklejki lub pieczątki, zawierające jej nazwę (firmę), adres, NIP i REGON;
 • imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL osoby badanej, a jeżeli nie posiada numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • informację o zakresie kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo kształcenia w szkole doktorskiej;
 • dokładne określenie czy badanie dotyczy kandydata do szkoły ponadpodstawowej lub wyższej, ucznia tej szkoły lub studenta, czy kandydata na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
 • datę wystawienia skierowania;
 • pieczątkę, nadruk lub naklejkę zawierające imię i nazwisko osoby kierującej na badanie lekarskie oraz jej własnoręczny podpis.

Wzór skierowania dostępny jest na stronie internetowej MWOMP.

Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. t.j. 2019.1175 z dnia 25.06.2019r. ze zm.) - Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ