Odwiedziny

REGULAMIN ODWIEDZIN W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH

 1. Odwiedziny pacjentów leczonych w szpitalu odbywają się codziennie w godz. 600 – 2200.
 2. W Oddziale Intensywnej Terapii odwiedziny odbywają się tylko przez osoby dorosłe w godz. 1000-1200 i w godz. 1600 – 1800, w pozostałym czasie odwiedziny możliwe są tylko za zgodą personelu medycznego oddziału.
 3. W Oddziale Ginekologiczno-Położniczym odwiedziny odbywają się w godz. 1400 – 1700, w pozostałym czasie odwiedziny możliwe są tylko za zgodą personelu medycznego oddziału.
 4. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ze względu na specyfikę oddziału odwiedziny odbywają się 24 h na dobę, każdorazowo za zgodą lekarza dyżurnego.
 5. Preferowane godziny odwiedzin pacjentów w pozostałych oddziałach ustalają Ordynatorzy/ Kierownicy.
 6. Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn może zostać wprowadzony zakaz odwiedzania chorych, o czym pacjenci zostaną powiadomieni oraz wywieszone zostanie stosowne ogłoszenie.
 7. Pacjenta mogą odwiedzać równocześnie najwyżej 2 osoby, z wyjątkiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Oddziału Położniczego, gdzie pacjent/pacjentka może przyjmować 1 osobę odwiedzającą.
 8. Dzieci poniżej 11 roku życia mogą odwiedzać chorych jedynie za zgodą personelu medycznego danego oddziału.
 9. Matki dzieci hospitalizowanych w Oddziale Pediatrycznym mają prawo do sprawowania osobistej opieki całodobowo.
 10. Podczas wizyt lekarskich w sali chorych, wykonywania zabiegów czy konsultacji osoby odwiedzające zobowiązane są opuścić salę.
 11. Osoby odwiedzające chorych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Sali pooperacyjnej, obowiązuje nałożenie fartucha ochronnego, który znajduje się w miejscu dostępnym dla odwiedzających.
 12. Nie mogą odwiedzać chorych osoby dotknięte chorobą zakaźną, wykazujące objawy infekcji wirusowej, z widocznymi zmianami skórnymi, będące w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków psychoaktywnych.
 13. Osoby odwiedzające są zobowiązane do:
 • pozostawienia w szatni wierzchnich okryć,
 • zachowania ciszy i spokoju w czasie pobytu w szpitalu,
 • podporządkowania się wskazówkom i poleceniom personelu szpitalnego,
 • zachowania czystości i porządku,
 • korzystania z krzeseł i taboretów - zabrania się siadania na łóżkach chorych,
 • szanowania mienia szpitalnego a szczególnie przestrzegania zakazu manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami, instalacjami, a o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w ich działaniu należy niezwłocznie powiadomić lekarza dyżurnego lub dyżurną pielęgniarkę.
 1. Osobom odwiedzającym zabrania się:
 • dostarczania chorym napojów alkoholowych,
 • pozostawiania artykułów spożywczych, które zostały zabronione przez lekarza leczącego,
 • wprowadzania zwierząt,
 • przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu oddziału lub utrudniają pobyt w szpitalu innym chorym,
 • przebywania w innych salach niż ta, na której znajduje się odwiedzany pacjent,
 • filmować i fotografować osób przebywających na oddziale,
 • handlu obnośnego.
 1. Wizyty w Oddziale: przedstawicieli mediów, fotoreporterów, przedstawicieli handlowych, osób publicznych i innych - wejście na Oddział po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dyrekcji SPZZOZ, w terminie i miejscu ustalonym z Ordynatorem/Kierownikiem Oddziału.
 2. Personel ma prawo i obowiązek zwracać uwagę odwiedzającym, jeśli nie stosują się do regulaminu, a nawet prosić o opuszczenie oddziału.
 3. Na terenie SPZZOZ-u obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ