Odwiedziny

REGULAMIN ODWIEDZIN W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH

1. Odwiedziny pacjentów leczonych w szpitalu odbywają się codziennie:

 1. w Oddziale Intensywnej Terapii tylko przez osoby dorosłe w godz. 1200-1300 i w godz. 1500 – 1600;
 2. w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym w godz. 1400 – 1700;
 3. w Oddziale Kardiologii z OIOK, Chorób Wewnętrznych, Urazowo – Ortopedycznym, Chirurgii Ogólnej, Pediatrycznym i Rehabilitacji Narządu Ruchu w godzinach 1200 - 1800;
 4. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ze względu na specyfikę oddziału 24 h na dobę, każdorazowo za zgodą lekarza.

2. Poza wyznaczonymi godzinami, odwiedziny wymagają uzgodnienia z personelem medycznym.

3. Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn może zostać wprowadzone czasowe ograniczenie w odwiedzinach pacjentów, o czym pacjenci zostaną powiadomieni oraz wywieszone zostanie stosowne ogłoszenie – zgodnie z art. 5 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba, w wyjątkowych sytuacjach za zgodą personelu medycznego – 2 osoby, zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28.04.2022 r.

5. Opiekunowie dzieci hospitalizowanych w Oddziale Pediatrycznym mają prawo do sprawowania osobistej opieki całodobowo.

6. Podczas czynności związanych z procesem leczniczym i pielęgnacyjnym pacjentów osoby odwiedzające zobowiązane są opuścić salę.

7. Osoby odwiedzające chorych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Sali pooperacyjnej w uzasadnionych przypadkach obowiązuje nałożenie fartucha ochronnego.

8. Nie mogą odwiedzać chorych osoby dotknięte chorobą zakaźną, wykazujące objawy infekcji wirusowej, z widocznymi zmianami skórnymi, będące w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków psychoaktywnych.

9. W okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego przez cały czas pobytu w budynku Szpitala, osoba odwiedzająca ma obowiązek stosowania maseczki ochronnej – zgodnie z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego oraz rekomendacją Ministra Zdrowia.

10. Osoby odwiedzające są zobowiązane do:

 • pozostawienia w szatni wierzchnich okryć,
 • zachowania ciszy i spokoju w czasie pobytu w szpitalu,
 • podporządkowania się wskazówkom i poleceniom personelu szpitalnego,
 • zachowania czystości i porządku,
 • korzystania z krzeseł i taboretów - zabrania się siadania na łóżkach chorych,
 • szanowania mienia szpitalnego a szczególnie przestrzegania zakazu manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami, instalacjami, a o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w ich działaniu należy niezwłocznie powiadomić lekarza dyżurnego lub dyżurną pielęgniarkę.

11. Osobom odwiedzającym zabrania się:

 • dostarczania chorym napojów alkoholowych,
 • pozostawiania artykułów spożywczych, które zostały zabronione ze względów medycznych,
 • wprowadzania zwierząt,
 • przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu oddziału lub utrudniają pobyt w szpitalu innym chorym,
 • przebywania w innych salach niż ta, na której znajduje się odwiedzany pacjent,
 • filmowania i fotografowania osób przebywających na oddziale,
 • handlu obnośnego,
 • uprawiania hazardu.

12. Wizyty w oddziale przedstawicieli mediów, fotoreporterów, przedstawicieli handlowych, osób publicznych i innych możliwe są po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dyrekcji SPZZOZ, w terminie i miejscu ustalonym z Ordynatorem/Kierownikiem Oddziału.

13. Personel ma prawo i obowiązek zwracać uwagę odwiedzającym, jeśli nie stosują się do regulaminu, a nawet prosić o opuszczenie oddziału.

14. Na terenie SPZZOZ-u obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ