Odwiedziny

REGULAMIN ODWIEDZIN W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH

 1. Odwiedziny pacjentów leczonych w szpitalu odbywają się codziennie:
  • w Oddziale Intensywnej Terapii w zalecanych godzinach 1200 -1300 i 1500 – 1600;
  • w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym w zalecanych godzinach 1400 – 1700;
  • w Oddziale Kardiologii z OIOK, Chorób Wewnętrznych, Urazowo-Ortopedycznym, Chirurgii Ogólnej, Pediatrycznym i Rehabilitacji Narządu Ruchu w zalecanych godzinach 1200 - 1800;
  • w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ze względu na specyfikę oddziału 24 h na dobę, każdorazowo za zgodą lekarza.
 2. Poza wyznaczonymi godzinami, odwiedziny wymagają uzgodnienia z personelem medycznym.
 3. Ze względów epidemiologicznych lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów może zostać wprowadzone czasowe ograniczenie w odwiedzinach pacjentów, o czym pacjenci zostaną powiadomieni oraz wywieszone zostanie stosowne ogłoszenie – zgodnie z art. 5 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta, może mieć miejsce odmowa udziału osób bliskich przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
 4. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba, w wyjątkowych sytuacjach za zgodą personelu medycznego – 2 osoby, zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28.04.2022 r.
 5. Opiekunowie dzieci hospitalizowanych w Oddziale Pediatrycznym mają prawo do sprawowania osobistej opieki całodobowo.
 6. Podczas czynności związanych z procesem leczniczym i pielęgnacyjnym pacjentów osoby odwiedzające zobowiązane są opuścić salę.
 7. Osoby odwiedzające chorych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Sali pooperacyjnej w uzasadnionych przypadkach obowiązuje nałożenie fartucha ochronnego.
 8. Nie mogą odwiedzać chorych osoby dotknięte chorobą zakaźną, wykazujące objawy infekcji wirusowej, z widocznymi zmianami skórnymi, będące w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków psychoaktywnych.
 9. W okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego przez cały czas pobytu w budynku Szpitala, osoba odwiedzająca ma obowiązek stosowania środków ochrony osobistej adekwatnych do stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
 10. Osoby odwiedzające są zobowiązane do:
 • pozostawienia w szatni wierzchnich okryć,
 • zachowania ciszy i spokoju w czasie pobytu w szpitalu,
 • podporządkowania się wskazówkom i poleceniom personelu szpitalnego,
 • zachowania czystości i porządku,
 • korzystania z krzeseł i taboretów - zabrania się siadania na łóżkach chorych,
 • szanowania mienia szpitalnego a szczególnie przestrzegania zakazu manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami, instalacjami, a o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w ich działaniu należy niezwłocznie powiadomić lekarza dyżurnego lub dyżurną pielęgniarkę.
 1. Osobom odwiedzającym zabrania się:
 • dostarczania chorym napojów alkoholowych,
 • pozostawiania artykułów spożywczych, które zostały zabronione ze względów medycznych,
 • wprowadzania zwierząt,
 • przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu oddziału lub utrudniają pobyt w szpitalu innym chorym,
 • przebywania w innych salach niż ta, na której znajduje się odwiedzany pacjent,
 • filmowania i fotografowania osób przebywających na oddziale – w załączeniu stosowne oświadczenie odwiedzającego,
 • handlu obnośnego,
 • uprawiania hazardu.
 1. Wizyty w oddziale przedstawicieli mediów, fotoreporterów, przedstawicieli handlowych, osób publicznych i innych możliwe są po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dyrekcji SPZZOZ, w terminie i miejscu ustalonym z Ordynatorem/Kierownikiem Oddziału.
 2. Personel ma prawo i obowiązek zwracać uwagę odwiedzającym, jeśli nie stosują się do regulaminu, a nawet prosić o opuszczenie oddziału.
 3. Na terenie SPZZOZ-u obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 4. W trakcie odwiedzin w szpitalu osób zakażonych drobnoustrojami wymagającymi izolacji pacjenta, a także chorych w szczególny sposób narażonych na zakażenia należy stosować się do obowiązujących zasad stosowania środków ochrony osobistej oraz higieny rąk. Stosownych informacji udziela personel oddziału.
 5. Na życzenie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.
Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ