Historia

Szpital w Ostrowi Mazowieckiej, jako zakład leczniczy istnieje już od 1917 roku. Został urządzony w budynku prawosławnego duchownego, po byłej rosyjskiej Szkole Cerkiewno – Parafialnej. Początkowo spełniał on rolę izby chorych licząc 16 łóżek. Po uzyskaniu niepodległości szpital zostaje rozbudowany do wielkości 30 łóżek z obsadą 1 lekarza, który aż do roku 1935 pełni również funkcję lekarza powiatowego, 3 pielęgniarek i 1 położnej. Szpital prowadzi lecznictwo w zakresie chorób wewnętrznych, w nagłych przypadkach, również w zakresie chirurgii, ginekologii i położnictwa. 

Zdjęcie nr 1. Pierwotny budynek Szpitala.

Dalszy rozwój szpitala następuje w latach 50. Już w 1948 roku dobudowano barak, który w 1950 roku połączono z budynkiem szpitala umożliwiając tym samym zwiększenie łóżek do 87. W roku 1957 wygospodarowano pomieszczenie na 1 łóżko więcej oraz wydzielono dwie sale na oddział dziecięcy. Szpital jednak nadal mieści się w pomieszczeniach drewnianych ogrzewanych piecowo przy ulicy Różańskiej.

Zdjęcie nr 2. Budynek Szpitala przy ulicy Różańskiej.

Struktura szpitala obejmowała:

 • cztery oddziały o łącznej liczbie 88 łóżek
 • salę noworodków liczącą 11 łóżek, oraz jedno łóżko wcześniaka,
 • pracownię analityczną,
 • pracownię rtg.

Zatrudnienie wynosiło:

 • 8 lekarzy, w tym czterech specjalistów pierwszego stopnia (przy w/w zatrudnieniu została zabezpieczona opieka lekarska nad chorym średnio 23,1 min. dziennie),
 • 28 osób personelu średniego, w tym 25 pielęgniarek (przeciętna liczba chorych na 1 pielęgniarkę wynosi 4,1 chorego),
 • 22 osoby personelu niższego,
 • 15 osób stanowił personel gospodarczy,
 • oraz 5 osób administracji.

Liczba łóżek nie zaspakajała potrzeb ludności. Ciągle brak wolnych miejsc, chorzy byli przyjmowani w kolejności. Z końcem lat 50 decyzją władz wojewódzkich i powiatowych przystąpiono do budowy nowego szpitala. W marcu 1963 r. szpital został przeniesiony do nowo wybudowanego obiektu, który usytuowany był na działce o powierzchni 3 ha, (w części zalesionej młodą sosną), trzykondygnacyjny plus zagospodarowane podziemia, całość o łącznej kubaturze 21385 m3. Na tejże działce usytuowano budynki pomocnicze tj. oczyszczalnię ścieków ze złożem biologicznego oczyszczania i chlorownią oraz osadnikiem, budynek centralnej tlenowni, magazyn materiałów aptecznych łatwopalnych, portiernię i garaże o 2 stanowiskach oraz budynek mieszkalny dla osób pracujących w szpitalu.

Zdjęcie nr 3. Nowo wybudowany budynek Szpitala.

Szpital liczył wówczas 162 łóżka, w tym:

 • Oddział Wewnętrzny - 50 łóżek
 • Oddział Chirurgiczny - 50 łóżek
 • Oddział Dziecięcy - 30 łóżek
 • Oddział Położniczo – Ginekologiczny - 32 łóżka
 • oraz 22 łóżka noworodkowe i 2 wcześniaków.

W roku 1966 nastąpiło zwiększenie ilości łóżek ze 162 do 210, co spowodowało zdecydowane pogorszenie warunków pobytu chorego i pracy załogi, ale bez wątpienia miało zasadniczy, pozytywny wpływ na poprawę dostępności do lecznictwa szpitalnego. Istotnym przełomem w funkcjonowaniu szpitala było utworzenie lecznictwa zespolonego. Utworzenie Zespołu Opieki Zdrowotnej (ZOZ) w powiecie ostrowskim nastąpiło z dniem 01 marca 1973 r. Połączono dotychczas funkcjonujące oddzielnie jednostki tj. szpital, przychodnię i pogotowie ratunkowe.

 • Nastąpiło sukcesywne łączenie i przenoszenie do szpitala rozproszonych pracowni RTG, laboratorium, poradni chirurgicznej, laryngologicznej, okulistycznej, co pozwoliło na skoncentrowanie aparatury medycznej, racjonalne gospodarowanie zasobami ludzkimi, lepsze wykorzystanie pomieszczeń szpitala oraz wydłużenie czasu pracy komórek diagnostycznych i poradni.
 • Pierwsi w regionie uruchomiliśmy Pracownię Bakteriologii w połowie lat 70-tych, Rehabilitację, Ośrodek Intensywnej Opieki Kardiologicznej - 1976 r.
 • W 1980 roku oddany został do użytku nowy obiekt, w którym do dzisiaj mieści się administracja, sala wykładowa, archiwum i magazyny.

W 1987 roku z inicjatywy ówczesnego Naczelnika Miasta Ostrów Mazowiecka został powołany Społeczny Komitet Rozbudowy Szpitala, który wywarł ogromny wpływ na jego dalsze losy.

 • W latach 90 wzniesiono obiekt o powierzchni sięgającej ok. 70 % powierzchni budynku głównego z przeznaczeniem na nowoczesną diagnostykę obrazową, laboratoryjną, Pracownię Bakteriologii, Punkt Krwiodawstwa, Aptekę Zakładową, w zasadzie wszystkie poradnie specjalistyczne, Izbę Przyjęć, Przychodnię Rehabilitacyjną. Zasadniczo poprawiono warunki socjalne załogi (nowoczesne szatnie, stołówki). Budynek został wyposażony w dodatkowe dwie windy.
 • Pozostałe po diagnostyce powierzchnie można było adaptować na łóżka szpitalne. W sumie zwiększono o ponad 35% powierzchnię łóżkową. Prawie w całym Szpitalu zainstalowano nowe systemy przywoławcze i wyposażono w nowoczesną instalację gazów medycznych. Te rozwiązania umożliwiły uruchomienie w nowych warunkach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kardiologii z Ośrodkiem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Urazowo – Ortopedycznego, Rehabilitacji Kardiologicznej i Narządu Ruchu, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Centralnej Sterylizatorni, oraz zasadniczą modernizację Bloku Operacyjnego i Porodowego z salą porodu rodzinnego.

Nowe uwarunkowania dla Szpitala pojawiły się od 1 stycznia 1999 roku, tj. w chwili przekształcenia w jednostkę samodzielną. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej powstał z dniem 31 grudnia 1998 r. Lata 90 i przełom XX/XXI wieku to okres dynamicznego rozwoju szpitala.

 • Nasi lekarze, jako pierwsi w regionie, uzyskali specjalizacje z laryngologii dziecięcej i kardiologii dziecięcej.
 • Byliśmy 50-tym szpitalem w Polsce, który rozpoczął w latach 90-tych operacje laparoskopowe, czy pełną diagnostykę nieinwazyjną układu krążenia.
 • Przyczyniliśmy się do organizacji Stacji Dializ w Ostrowi Mazowieckiej w 2001 roku.
 • Ciągle wdrażaliśmy nowe rozwiązania, technologie, metody pracy, inwestowaliśmy w sprzęt i infrastrukturę.

W chwili obecnej SPZZOZ udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • świadczeń szpitalnych,
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • ratownictwa medycznego – SOR,
 • nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
 • rehabilitacji leczniczej,
 • prowadzenia diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,
 • szerzenia oświaty zdrowotnej,
 • promocji zdrowia.

Posiadamy 10 oddziałów szpitalnych, 27 poradni specjalistycznych, nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, wykwalifikowany personel. Wykonujemy wysokospecjalistyczne procedury medyczne min. zabiegi operacyjne z zakresu proktologii, endoprotezoplastyki stawów oraz operacje neurochirurgiczne.

Zdjęcie nr 4. Obecny wygląd Szpitala.

Dyrektorzy Szpitala w kolejnych latach:

 • lek. Leon Surowski 1944 – 1953
 • lek. Witold Arendarczyk 1953 – 1963
 • lek. Kazimierz Waszyński 1963 – 1966
 • lek. Michał Kaziełło 1968 – 1971
 • lek. Tadeusz Dumała 1973 – 1973
 • lek. Edmund Tarnas 1982 – 1987
 • lek. Andrzej Raś 1995-1997
 • lek. Władysław Krzyżanowski 1973 - 1982; 1987 - 1995; 1997-2007
 • lek. Andrzej Sawoni 2007 - 2015
 • mgr Elżbieta Malec 2015 - 2019
 • mgr inż. Artur Wnuk od 01.03.2019

 


 

 

 

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ