Teleporady

Informacja w sprawie standardu organizacyjnego teleporad w Powiatowej Przychodni Zdrowia

1. Teleporada odbywa się po uprzednim umówieniu (rejestracji) na dotychczas obowiązujących zasadach.

2. Pracownik rejestracji:

 • rozpoznaje potrzebę zdrowotną, (wizyty nagłe, pilne, planowe)
 • weryfikuje możliwość udzielenia świadczenia POZ,
 • ustala datę i godzinę teleporady. Termin teleporady ustalany jest zgodnie z harmonogramem teleporad i terminarzem przyjęć danego członka zespołu POZ; jeśli jest to możliwe – uwzględnia się wskazanie Pacjenta,
 • informuje Pacjenta, na jakich zasadach będzie się odbywała teleporada,
 • informuje o możliwości założenia IKO,
 • informuje o przygotowaniu dokumentu tożsamości, wyników badań oraz przeprowadzeniu samobadania i zanotowaniu objawów – celem udzielenia informacji osobie udzielającej teleporady.

3. W przypadku odwołania teleporady ze strony PPZ Pacjentowi zostanie zaproponowany inny dogodny termin.

4. Teleporady udzielane są:

 • Telefonicznie: tel.: +48 29 74 620 16, +48 29 74 620 17, +48 29 74 539 02,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: ppz@szpitalostrowmaz.pl,
 • przy jednoczesnym kontakcie telefonicznym i przekazaniu obrazu na żywo z miejsca pobytu pacjenta (program dr Eryk).

5. Lekarz/pielęgniarka/położna POZ inicjuje połączenie telefoniczne, chyba, że zostało uzgodnione, że to Pacjent wykona połączenie. Osoba udzielająca teleporady dokona 3 prób połączenia się z Pacjentem w odstępie nie krótszym, niż 5 minut w celu udzielenia teleporady. Brak 3-krotnego połączenia z Pacjentem skutkuje wpisem w dokumentacji medycznej o nieskuteczności teleporady. W sytuacji problemów technicznych lub zerwania połączenia podczas teleporady, Pacjent powinien poczekać na ponowne połączenie z osobą udzielającą teleporady nie wykonując w tym czasie innych połączeń i zostawiając wolną linię do kontaktu.

6. Jeśli stan zdrowia Pacjenta lub zgłoszony w trakcie teleporady problem medyczny  tego wymaga, lekarz/pielęgniarka/położna POZ ma prawo zdecydować o konieczności zgłoszenia się na wizytę przez Pacjenta osobiście, wizyty w domu pacjenta, wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej. Pacjent w czasie teleporady ma również możliwość zgłoszenia potrzeby osobistego kontaktu z personelem.

7. Realizacja zaleceń:

a) E-receptę Pacjent realizuje w aptece:

 • Podając 4-cyfrowy kod dostępu i PESEL Pacjenta,
 • Okazując wydruk e-recepty.

b) E-skierowanie Pacjent realizuje:

 • Podając 4-cyfrowy kod dostępu i PESEL Pacjenta,
 • Okazując wydruk e-skierowania.

c) Pacjent/osoba upoważniona po otrzymaniu telefonicznej informacji o konieczności wykonania badań diagnostycznych odbiera w godzinach pracy rejestracji wersję papierową skierowania na badania. Podczas realizacji skierowania w pracowniach diagnostycznych posługuje się wersją papierową.

d) E-zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne Pacjent realizuje w aptece, bądź sklepie medycznym:

 • podając unikalny numer identyfikacyjny e-zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i PESEL Pacjenta,
 • okazując wydruk odebrany w rejestracji placówki. 

8. W celu usprawnienia korzystania ze świadczeń medycznych Pacjent POZ może korzystać z Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

a) Korzystanie z IKO rozpoczyna się od logowania się na stronie pacjent.gov.pl za pomocą:

 • profilu zaufanego,
 • e-dowodu,
 • za pomocą konta bankowego iPKO lub Inteligo  lub konta w banku spółdzielczym.

b) W IKP Pacjent może znaleźć informacje o:

 • receptach wystawionych, zrealizowanych, a także o tych, które zostały zrealizowane częściowo,
 • dawkowaniu leku, który przepisał lekarz,
 • historii wizyt w przychodni / u lekarza,
 • pomocy, jakiej udzielono, a także, ile NFZ zapłacił za świadczenia,
 • wystawionych skierowaniach na badania lub do sanatorium i stanie ich realizacji,
 • e-zwolnieniach i zaświadczeniach lekarskich wystawionych w związku z chorobą i macierzyństwem,
 • historii leczenia osoby bliskiej, która do tego upoważniła — a także dziecka Pacjenta  do 18 roku życia,
 • o tym, kto i kiedy zgłosił Pacjenta do ubezpieczenia zdrowotnego, o wysokości opłaconych składek czy dacie zarejestrowania ostatniej składki.

c) Dzięki IKP Pacjent może:

 • zobaczyć e-receptę wystawioną przez lekarza, pielęgniarkę lub położną — zarówno po wizycie, jak i po konsultacji przez telefon — bez konieczności odbierania jej osobiście w przychodni,
 • otrzymywać e-mailem lub SMS-em powiadomienia o przepisanych e-receptach i e-skierowaniach — by móc realizować e-recepty i e-skierowania z telefonem w ręku,
 • sprawdzić i pobrać otrzymane e-recepty e-skierowania,
 • upoważnić bliską osobę do dostępu do swoich danych, załatwiania spraw w swoim imieniu (np. do odbioru e-recepty), 
 • dowiedzieć się, gdzie można się leczyć,
 • wyrazić zgodę na określone świadczenia zdrowotne, np. inwazyjne zabiegi chirurgiczne,
 • wybrać lub zmienić lekarza, pielęgniarkę i/lub położną podstawowej opieki zdrowotnej,
 • udostępnić placówce medycznej lub pracownikowi medycznemu swoje e-recepty i e-skierowania, a aptece lub punktowi aptecznemu e-recepty i informacje o lekach wykupionych na receptę.
Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ