Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Duboisa 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z późn. zm..) – zwanego dalej „RODO” – informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Duboisa 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Z ADO można kontaktować się pisemnie na ww. adres, mailowo: sekretariat@szpitalostrowmaz.pl , oraz telefonicznie przez nr centrali: 29 746 37 11 (do nr 18).
 2. W SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym jest Pani Agnieszka Joanna Karasiewicz. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych osobiście, pisemnie, mailowo: iod@szpitalostrowmaz.pl , oraz telefonicznie przez nr centrali.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa osób przebywających na terenie SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej oraz ochrony mienia. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c) oraz f) RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego z mocy prawa oraz osoby, których dane zostały zarejestrowane – warunki i sposób ubiegania się o zapis określa regulamin monitoringu, zamieszczony na stronie szpitalostrowmaz.pl , w zakładce „RODO”. Dostęp do danych z kamer na wjazdach na posesję ul. Duboisa 68 (podgląd) posiada również podmiot związany gwarancją na system parkingowy
  z automatycznym poborem opłat, celem bieżącej diagnozy i usuwania usterek.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w razie braku woli, by Państwa dane były rejestrowane przez system kamer, należy rozważyć odstąpienie od przebywania w miejscach objętych monitoringiem. Obszar monitorowany oznaczony jest tablicami informacyjnymi.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. W przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Zarejestrowane dane osobowe nie podlegają profilowaniu, nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 9. Dane przetwarza się przez okres nie dłuższy, niż 3 miesiące, a następnie zostają usunięte wskutek nadpisania obrazu na dysku.
Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ