Podstawy prawne działania SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1-88 z późn. zm.),
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz. Urz. UE L 88 s. 45),
 3. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j.: U. z 2020 r., poz. 849 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 685),
 6. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1175 z późn. zm.),
 7. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j.: U. z 2020 r., poz. 882),
 8. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j.: Dz. U.
  z 2020 r., poz. 172 z późn. zm.),
 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.),
 10. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1777),
 11. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1405 z późn. zm.),
 12. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j.: U. z 2020 r., poz. 1845),
 13. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 442),
 14. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078),
 15. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
 16. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 920),
 17. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2135),
 18. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.),
 19. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),
 20. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.),
 21. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j.: U. z 2020 r. poz. 702 z późn. zm.),
 22. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 870),
 23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 489),
 24. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1207 z późn. zm.),
 25. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 595 z późn. zm.),
 26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 r., poz. 666).
Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ